Thông báo chào bán trái phiếu MSNPO2022_01 ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan

September 6, 2019

 

Quý khách vui lòng xem Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền mua Trái phiếu MSNPO2022_01 tại đây

Các tài liệu tham khảo chi tiết vui lòng xem dưới đây: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 76/GCN-UBCK ngày 05/09/2019

2. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng

3. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng

4. Phụ luc I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

5. Phụ lục II: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019

6. Phụ lục III: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Masan (bản sửa đổi, bổ sung năm 2019) 

7. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính

       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2017

       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017

       + Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2018

       + Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

       + Báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên năm 2019

       + Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2019

       + Báo cáo kiểm toán mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành gần nhất

8. Phụ lục V: Cam kết nghĩa vụ tài chính của TCPH đối với nhà đầu tư