Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 05 của trái phiếu DPQ08202205

July 29, 2020

Kính gửi Quý khách,

 

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 05 trái phiếu DPQ08202205 như sau:

- Kỳ Tính Lãi 05: Được tính từ và bao gồm ngày 07/08/2020 cho đến và không bao gồm ngày 07/11/2020;

- Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 05: 09/11/2020 (do ngày 07/11/2020 và ngày 08/11/2020 không phải là ngày làm việc);

- Mức lãi suất áp dụng: 10,275%/năm.

 

Trân trọng thông báo,