Thông báo lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 06 Trái phiếu VPL04202401

July 10, 2020

 

Kính gửi Quý khách,

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 06 trái phiếu VPL04202401 như sau:

  • Kỳ Tính Lãi 06: Được tính từ và bao gồm ngày 17/07/2020 cho đến và không bao gồm ngày 17/10/2020;
  • Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 06: 19/10/2020 (Do ngày 17/10/2020 và ngày 18/10/2020 không phải Ngày Làm Việc);
  • Mức lãi suất áp dụng: 10,775%/năm.

 

Trân trọng thông báo