Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 5 của Trái phiếu VPL062021

September 5, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 5 của trái phiếu VPL062021 như sau:

Thông tin trái phiếu

Tên tổ chức phát hành

  :  

Công ty Cổ phần Vinpearl

Mã chứng khoán

  :  

VPL11812

Mệnh giá

  :  

100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán

  :  

Trái phiếu doanh nghiệp

 

Thông tin thanh toán

Ngày đăng ký cuối cùng

  :  

16/09/2019

Lý do và mục đích

  :  

Thanh toán lãi Kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 29/06/2019 đến và không bao gồm ngày 29/09/2019)

Lãi suất

  :  

9,975%/năm

Tỷ lệ thanh toán

  :  

1 trái phiếu được nhận 2.514,247 VND

Ngày thanh toán

  :  

30/09/2019 (Do ngày 29/09/2019 không phải ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện
 
 
 
 
 
 
 

 :  
 
 
 
 
 
 
 

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 30/09/2019.

 

 Trân trọng thông báo!