CBTT về việc chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của công ty

April 16, 2019

Kính gửi Quý khách,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đã ban hành Quyết định số 15/ĐHĐCĐ-TCBS ngày 16/04/2019 về việc chấp thuận/đồng ý/phê duyệt việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của công ty lên 1.123.595.510.000 VNĐ (Một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm chín mươi năm triệu năm trăm mười nghìn đồng). Chi tiết nội dung vui lòng xem tại ĐÂY.

 

Trân trọng